Slovensky English

Oblasť ekonomických činností je vzhľadom k úspore nákladov, ale predovšetkým zníženiu rizík jednou z najčastejšie externe spracovávaných oblastí.

vedenie účtovníctva

Vedenie podvojného účtovníctva

 • vedenie účtovných kníh v zmysle zákona o účtovníctve
 • evidencia a spracovanie priznaní k DPH
 • evidencia majetku
 • mesačné výkazy, súvaha, výkaz ziskov a strát, saldokonto
 • spracovanie výsledovky a cash floww
 • ročná účtovná závierka - zostavenie ročných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)
 • výpočet dane z príjmov a spracovanie priznania k dani z príjmov
 • daň z motorových vozidiel, knih jázd
 • upozornenie klienta na daňové termíny, splatnosti daní a daňových záloh
 • priebežné informácie o hospodárskom výsledku
 • komunikácie s úradmi verejnej a štátnej správy
 • komunikácia a výkazníctvo v anglickom jazyku
 • účtovné poradenstvo
 • rekonštrukcia účtovníctva
 • ostatné doplnkové služby týkajúce sa účtovníctva
mzdová agenda

Mzdová agenda

 • kompletné spracovanie mzdovej agendy: mzdových listov, výplatných pások, výplatných listín, mesačných rekapitulácií
 • spracovanie mesačných výkazov, registračných listov, prihlášok a odhlášok pre sociálnu a zdravotné poisťovne
 • spracovanie mesačných prehľadov a ročného hlásenia pre daňový úrad odovzdávanie poistných výkazov a prehľadov
 • vypracovanie pracovných zmlúv, platových výmerov
 • vyhotovenie príkazov na úhradu pri výplate miezd, odvodov a daní
 • vypracovanie rôznych potvrdení a dokladov pre zamestnancov napr. úradné účely - súd, pôžička, úver
 • evidencia dovolenky, rodinných príslušníkov - pre účely priznania daňového bonusu
 • ukončenie pracovného pomeru, výpoveď, zápočet rokov, potvrdenie o príjme
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • komunikácia s úradmi, zastupovanie pri jednaní s poisťovňami
ekonomická agenda

Ekonomická agenda

 • spracovanie finančnej analýzy
 • spracovanie návrhov na riešenie rôznych ekonomických situácií
 • vypracovanie podnikateľských plánov a pomoc pri jednaní s bankami
 • projekcia vývoja spoločnosti klienta
 • rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia, resp. spätné  spracovanie účtovnej evidencie
 • výstupy podľa požiadaviek klienta
management

Manažment a poradenstvo

 • vypracovanie interných smerníc obehu dokladov
 • vypracovanie systémov riadenia vybraných činností
 • poradenstvo pri tvorbe podnikovej stratégie
 • poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov
 • poradenstvo v oblasti podvojného účtovníctva
 • poradenstvo v oblasti daní
virtuálne sídlo pre spoločnosti

Registračné sídlo pre spoločnosti

 • každá spoločnosť zaregistrovaná v obchodnom registri musí mať sídlo (adresu) spoločnosti. Ak potrebujete len sídlo, ale nie kanceláriu, využite výhodné a pohodlné riešenie, ak nechcete platiť za drahé nájmy priestorov, ktoré ani nepotrebujete ku svojmu podnikaniu
 • na adrese tohto sídla nesedíte fyzicky, ale danú adresu máte zapísanú v Obchodnom a Živnostenskom registri
 • adresa vašej spoločnosti je riadne označená v prípade kontroly daňového, živnostenského alebo colného úradu a v prípade potreby sú Vám k dispozícii i zasadacie priestory
 • cena za službu je 39 eur/mesiac v cene je zahrnuté: poskytnutie sídla pre Vašu spoločnosť, označenie sídla Vašej spoločnosti obchodným menom na uvedenej adrese na poštovej schránke, prijímanie a úschova písomností, na základe splnomocnenia otvoríme zásielku naskenujeme ju a pošleme e-mailom
 • sídlo poskytujeme na adrese: Soľnobanská 7, 080 05 Prešov
Chcem vypočítať cenu