Slovensky English

Prečo externé spracovanie podvojného účtovníctva

Interné vedenie všetkých ekonomických činností so sebou prináša veľké množstvo nákladov. Patria medzi ne mzdové náklady, náklady na pracovné priestory, hardvérové a softvérové vybavenie, školenia a odbornú literatúru a ďalšie. Pri využití služieb externého účtovníka sa podnik spolu s účtovnou agendou zbavuje aj významnej časti zodpovednosti. To okrem iného znamená, že podnik už nemusí kontrolovať, či je všetko v súlade s neustále sa meniacimi normami a na jeho pleciach zostáva minoritná časť povinností. Naša spoločnosť má navyše uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu.

Pre externé spracovanie hovoria tieto hlavné argumenty

 • účtovníctvo je vysoko odborná činnosť, pri ktorej vzniká pomerne veľa rizík.
 • účtovníctvo je asi jediný odbor, pre kontrolu ktorého má štát zriadený samostatný kontrolný aparát v podobe daňových úradov a akékoľvek chyby pomerne tvrdo trestá.
 • riziká z toho plynúce sa často pohybujú na hranici ďalšej existencie / neexistencie firmy.
 • zásadný rozdiel medzi zodpovednosťou interného účtovníka a externej firmy je v zodpovednosti za prípadnú škodu. Zamestnanec zodpovedá za škodu do výšky troch mesačných platov, externá firma pokryje riziká podstatne väčšie.
 • pod profesiou účtovník sa môžu ukrývať tak osoby s vysokou školou a niekoľkoročnou praxou, ako i absolvent trojtýždňového rekvalifikačného kurzu. Každý sme profesionál v niečom inom, a vo svojom odbore dokážeme posúdiť kvalitu uchádzača. My sme profesionálni účtovníci a dokážeme posúdiť kvalitu uchádzača o pozíciu účtovníka. Výsledkom je, že z dôvodu odborných znalostí naša firma prijíma 1 z 50 až 100 uchádzačov.
 • spracovanie účtovníctva Vás bude stáť niekoľkonásobne menej ako by Vás stál interný zamestnanec (náklady na mzdu účtovníka, kurzy a školenia, odborná literatúra, náklady na PC a ekonomický software).
 • nemusíte sledovať neustále sa meniace predpisy a zmeny v legislatíve.

Naši klienti obdržia každý mesiac / kvartál presné informácie

 • o stave majetku a záväzkov spoločnosti.
 • o hospodárskom výsledku spoločnosti.
 • o pohľadávkach a záväzkoch spoločnosti.
 • zoznam poznámok, ktorými upozorňujeme klienta na prípadné nezrovnalosti, ktoré sme si pri spracovávaní dokladov všimli, tiež na riziká z toho vyplývajúce a navrhujeme riešenia na ich odstránenie.
 • účtovné knihy sú vedené v elektronickej podobe a sú kedykoľvek k dispozícii na CD.

Hlavné výhody podvojného účtovníctva

 • podvojné účtovníctvo v porovnaní s jednoduchým poskytuje omnoho presnejšie a komplexnejšie informácie a finančnom stave spoločnosti.
 • podvojné účtovníctvo na rozdiel od jednoduchého neodsúva problémy do budúcnosti (napr. dodanenie aktív pri ukončení živnosti).
 • v podvojnom účtovníctve existujú operácie upravujúce hospodársky výsledok, ku ktorým v jednoduchom účtovníctvo neexistuje ekvivalent.
 • možnosť chýb a omylov je v podvojnom účtovníctve omnoho nižšia.
Chcem vypočítať cenu